[ Back to EurekAlert! ]

Contact: Zai-fu Xu
xuzaifu@scau.edu.cn
Pensoft Publishers

C. tibetensis

Caption: This image shows off the beautiful metallic shine of the new species C. tibetensis.

Credit: Zai-fu Xu

Usage Restrictions: CC-BY 4.0

Related news release: The colors of nature: 9 beautiful new wasp species from China


[ Back to EurekAlert! ]