[ Back to EurekAlert! ]

Contact: YANG Chao
yangchao@buaa.edu.cn
Science China Press

Analysis Framework

Caption: This is analysis framework.

Credit: ©Science China Press

Usage Restrictions: None

Related news release: A high-efficiency aerothermoelastic analysis method


[ Back to EurekAlert! ]