คุณรู้สึกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (CRC) เช่น อาการหรือวัยที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองเพียงพอหรือไม่ (IMAGE)

BGI Genomics

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert system.